งานบริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันและกำจัดยุง

อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

โรงแรม โรงงาน ตลาด ชุมชน หมู่บ้าน อบต. และเทศบาล